Projektering

TRT / DTRT

 

De termiska egenskaperna kan analyseras med ett s.k termiskt responstest. Vid ett sådant test användas en mobil utrustning för att mäta markens ostörda temperatur, markens värmeledningsförmåga och borrhålets värmemotstånd.

TRT

Mätningen går principiellt till så att man kopplar samman energibrunnens kollektorslangar med en slinga bestående av en cirkulationspump, en elektrisk värmare som temperaturgivare för ingående och utgående temperatur till borrhålet. 
Värmebäraren i slangarna får cirkulera i minst 50 timmar medan en datalogger registrerar temperaturförändringen hos värmebäraren, samt den tillförda värmeeffekten. Utifrån dessa data – den termiska responsen – kan man med hjälp av simuleringsmodeller bestämma berggrundens effektiva värmeledning, samt temperaturförlusterna i borrhålet

DTRT

Ett DTRT utförs i ett provborrhål in-situ och resultatet hjälper att planera en lämplig konfiguration för att en borrhålsanläggning ska klara ett visst värme och/eller kylbehov inom rimliga köldbärar- temperaturer och under anläggningens livslängd. Provborrhålet får sedan ingå i den färdiga an- läggningen.

Genom att utföra temperaturmätningar längs borrhålsdjupet med en optisk fiberkabel kan man, under förloppet av ett responstest, få kvalitativ och kvantitativ information om de lokala förutsätt- ningarna i berggrunden.

  • Enkel installation av mätutrustning i ett eller flera borrhål
  • Flera tusen temperaturmätpunkter längs samma kabel
  • Noggrann mätning av markens ostörda temperaturprofil
  • Noggrann mätning av markens värmeledningsförmåga utmed djupet (identifiering av låg och högledande zoner)
  • Identifiering av grundvattenförande zoner, sprickor, grundvattenflöde
  • Kvalitetskontroll av djup och återfyllningsmaterial
  • Bättre underlag till dimensionering av geoenergianläggningar

Rakhetsmätning

Syftet med inmätning av borrhål är att få x, y, z koordinater över borrhålets faktiska utsträckning och därmed uppgift på hur mycket borrhålet avviker sig från den tänkta riktningen. Med denna information kan borrplanen korrigeras löpande för att uppnå ett önskat resultat.

Det är inte ovanligt att ett borrhål avviker från den egentligt tänkta riktningen, vilket kan skapa problem när det gäller effektuttag, fastighetsgräns och om det finns djupt liggande tunnlar eller ledningar etc. För att säkerställa funktionen och ha möjlighet att förändra borrplanen om borrhålen har kommit för nära varandra är en rakhetsmätning nödvändig.