Service och installation

Pumpar

När brunnen är färdigborrad är det dags att bestämma installation och välja utrustning för vattentransporten från brunn till kran. Brunnens djup, vattenmängd och vattennivå är exempel på faktorer som påverkar pumpinstallationen.

Forna tiders installation av en ejektorpump ovan mark har ersatts med en sänkpump som installeras nere i brunnen. Den är lämpad både för små förbrukninga och stora vattenmängder med höga uppfodringshöjder.Sänkpumpen befinner sig alltid i ett frostfritt läge och dessutom syns och hörs den inte. Dagens sänkpumparhar också en mycket hög driftsäkerhet.

Installation med s k adapterlösning innebär en mycket enkel och praktisk vattenledning mellan pump och bostad. Man slipper att bygga pumphus e dyl och alla känsliga komponenter placeras inne i huset och brunnen avslutas med ett låsbart borrlock ovan mark. Det gör att brunnen skyddas effektivt mot ytvatten, föroreningar mm.

Vattenanalys

Vattenanalys är sättet att fastställa ett brunnsvattens kvalitativa egenskaper. Vatten är oftast ett livsmedel i hushållet, med den vikt man därmed måste ställa på dess kvalitet.
Vattnet Du får ur en brunn är ett råvatten, som även efter en tids förbrukning
(vid nyborrad brunn) kan ha defekter som behöver behandlas. Bedömningen utföres enligt livsmedelsverkets normer för dricksvatten

De vattenanalyser som görs är:

  • Fysikalisk-kemisk analys
  • Mikrobiologisk analys
  • Radonanalys

Tryckning med enkelmanchett

Det finns numera en metod att få mer vatten ur torrabrunnar. Vid hydraulisk tryckning spänns en manchett fast i borrhålet minst 15 meter under grundvattenytan, men minst 10 meter under bergnivån. Därefter pressas vatten under högt tryck, 100-150 bar, ner genom manchetten.

Trycket ökas och minskas fler gånger, nya sprickor bildas och gamla förstoras. Dessutom sköljer vattnet som pumpas ner i brunnen bort sand och partiklar som hindrar vattentillströmningen. Hydraulisk tryckning utförs på några timmar och ger oftast bra resultat i form av ökad vattentillströmning. Efter provpumpning kan man direkt se resultatet. Hydraulisk tryckning kan utföras i både gamla och nyborrade brunnar.